"Siste nytt" - Litt info - Auksjonsreglement (oppdatert pr. auksjon 99): 

Endring fra og med Auksjon nr. 98: Belastning med 10 kr. for ekspedering av hver bestilling bortfaller. Fakturaen vil nå kun bestå av tilslagssummer for obekter + provisjon + gjeldende portosats.

Bilder av objekter: Objekter merket (K) er avbildet i papirkatalogen enkeltvis eller på forsiden, og er med på "samlesider" med flere objekter etter utropsnr., farver og svarthvit (vanligvis Postkort). Er på nettsiden foran enkeltobjekter. Objekter merket (W) er kun enkeltvis på nettsiden.

Det tas forbehold om farveavvik mellom objekter og bilder og scanninger.

Lagerrydding og realisajsoner: Det er nå mange utrop til 10 kr., se sist i katalogen, eller under hvert land. Noen er lotter av usolgte objekter, med 10 kr. utrop uansett tidligere utropspris!, og noen lots. Forøvrig kan vi fortsatt ikke ta imot objekter for kommisjonssalg. 

Viktig om levering av bud:  Send budene i god tid - vi får stadig brev som mottas dels lenge etter fristen! Bruk gjerne e-post. Du kan fortsatt gi bud ned til 80 % av utrop, men Minstebud er 10 kr. 

Utsendelser av objekter: Forsendelser inntil 2000 gram blir normalt sendt som brevpost, over 2000 gram normalt som pakke. Portobelastning: Hver forsendelse blir belastet kun med gjeldende portosats for forsendelsen.

Salg: Vi SELGER også frimerker etc.! NB! Uten sammenheng med auksjonene. Vi har egne Salgslister, med til dels lave priser. Eks.: Flere postfriske til pris = Pålydende. Det er ingen tillegg for provisjon/gebyr/porto e.l., kun et fast tillegg på 15 kr. pr. forsendelse - uansett antall objekter, verdi eller vekt på forsendelsen. Faktura medsendes objektene. Fakturabeløpet blir summen av prisen(e) for objektene iflg. Salgslisten, Listen ligger på vår nettside (klikk "Salgsliste", og ev. printes ut derfra). Det er 1 til flere objekter av hvert salgsnummer - forbehold om mellomsalg!  Ved bestilling: Oppgi Best.nr., pris, navn/adresse(!), kort objektbeskrivelse og gjerne kundenummeret. I tillegg til mange objekter fra Norge og Danmark, har vi diverse land. Det blir etterhvert utfasing av utenlandske objekter, og vi vil senere ha med kun norske.

Budgivning: Det er et betydelig, og økende problem for oss med stadig flere utydelige objekt- numre/budbeløp på budsedlene!! Strek over, og skriv heller en ny linje - og skriv tydelig! Vi kan dessverre ikke følge opp og forhøye den enkeltes bud. Kfr. Auksj.reglementets pkt. 4), 5) og 6).

Auksjonslistene: Kan også sees på vår nettside www.granto.no. Disse listene viser også hva som inntil da er høyeste mottatte bud på de enkelte objekter (normalt oppdatert 1 gang pr. dag), og viser også objekter som det kan være gitt bud på med reservasjoner (for max-kjøp/prioritering etc.).

Beskrivelse/forsendelse: Om ikke annet er angitt: Postkort, brev, FDC og andre objekter er i "Bra/fin/normal stand", Postkort i farver. Noen av kortene i litet format (ca. 14x9 cm) er merket med Lf i teksten. Merk også at i samlinger/lots, større antall postkort etc. ofte vedlegges objekter med skader etc., disse er ikke medtatt i antall eller verdi!

AUKSJONSREGLEMENT for, og informasjon om skriftlige auksjoner hos A/S Granto. (Sist revidert/justert til auksjon nr. 98)                  

 1.            Auksjonen er kun skriftlig (= for mottatte bud) og gjensidig frivillig. Budene gis helst pr. E-post eller brev. (Telefonbud mottas ikke etter kl. 21.00). Ved å gi bud aksepteres dette Auksjonsreglementet. Bud kan ikke gis på vegne av andre, eller i andres navn.

 2.            Budfrist: Utløpet av den angitte auksjonsdagen, d.v.s. bud må være mottatt senest kl. 24.00 på auksjonsdatoen. Bud mottatt senere betraktes og behandles som bestilling på ettersalg. Ethvert bud som er avgitt, og registrert av A/S Granto, er bindende.

 3.            NOK: Alle utrop er i norske kroner (NOK), bud gis i samme, i hele kroner, men det kan gjerne bys f.eks. 187 kr.

 4.            Bud kan gis ned til 80 % av utrop - men laveste bud er 10 kr. Høyeste bud får tilslaget. Ved flere bud over utropet: Tilslaget reduseres til ca. 10% over nest høyeste, bud under utrop behandles teknisk som utropsprisen, tilslaget blir høyeste bud. Like bud: Tilslag på først mottatte. Kun ett bud over utrop: Tilslag = utrop. Ved kun bud under utrop (ett eller flere): Tilslag blir høyeste bud.

 5.            Ved utydelige/tvetydige budbeløp og/eller budnummer gjelder det beløp eller nummer som A/S Granto tolker det til (eller vi vil ofte ta kontakt). Påfør gjerne kort beskrivelse/første del av teksten på objektet. (Dette kan hjelpe oss med å "avklare" hvilket objekt det er gitt bud på ved utydelige og/eller overskrevet/klusset budnummer og/eller bud.

 6.            By gjerne på tilsammen større summer enn du vil kjøpe for, oppgi da ønsket maks. til-slagsbeløp. Påfør ev. prioritering. Vi kan dessverre ikke "automatisk" følge og forhøye gitte bud. Objekter du uansett vil ha: By opp til ditt max-beløp. Budet blir ev. redusert, kfr. pkt. 4. (Du kan forhøye/endre et allerede gitt bud, gi beskjed/nytt bud, dette blir registrert som et nytt bud med annet mottatt-tidspunkt, det tidligere budet blir da strøket).

 7.            Det kommer 13,75 % salær for kjøper på tilslagssummen. Kjøper betaler gjeldende portosats for forsendelsen, det er nå ikke ytterligere tillegg for forsendelsene. Det brukes normalt brevpost ved forsendelser under 2000 gram, og pakke for tyngre forsendelser. Ved samlet tilslag over ca. 750 kr. kan objektene bli sendt rekommandert ev. som pakke.

 8.            Objektene sendes sammen med faktura for kunder i Norden. Vi har egne kontoer i Danmark og Sverige, fakturabeløpet omregnes til DKK/SEK. Oppgjør skal kun skje til våre kontoer, eller kontant (valgfri gyldig valuta, godskriften tilsvarer hva vi godskrives ved innsetting på vår bankkonto, med fradrag av gebyrer), IKKE med frimerker, uansett beløp! For kunder utenom Norden: Forhåndsfaktura + gebyrer forhåndbetales. Etter betaling sendes objektene rekommandert/som pakke. (Kunden belastes alt av porto-/rek.-avgifter).

 9.            Er det feil på objektene, er ikke beskrivelsen korrekt, eller er det noe du ikke er fornøyd med, må beskjed gis omgående! Det er uansett full returrett på enkeltobjekter om ikke annet er angitt, men ikke på lotter, samlinger, kilovare, realisasjoner etc. NB! Ta kontakt før eventuell retur, vi blir nok enige, og sparer kanskje noen forsendelser! Henvendelse om retur eller reklamasjon må være mottatt innen 14 kalenderdager etter fakturadagen. A/S Granto er uten ansvar for mulige feil i beskrivelser, feil gjengivelse av objekter etc.

10.           Eiendomsrett: Alle objekter tilhører A/S Granto/innleverer inntil fullt oppgjør er mottatt. Dersom fullt oppgjør ikke er mottatt innen betalingsfristen eller avtalt oppgjørstidspunkt, iverksettes inkassobehandling. Renter og purregebyr etter gjeldende satser påløper.

11.           Det står A/S Granto fritt til ikke å akseptere bud fra kjøpere som tidligere ikke har overholdt betalingsfristen, eller generelt til ikke å akseptere et hvilket som helst bud, fra hvilken som helst budgiver - uten noen begrunnelse fra vår side.

12.           Ettersalg: Til utropspris, normalt til 14 dager etter auksjonsdagen. Forsendelse/betingelser etc.: Som angitt i pkt. 7. Første mottatte bestilling får objektet. Forbehold om mellomsalg.

13.           Auksjonslister: Vi sender ut gratis liste første gang, og automatisk videre til neste auksjon når vi har mottatt bud. Dersom det totalt, uansett tidspunkt, er sendt 3 eller flere lister uten at vi har mottatt noe bud, eller vi har uoppgjort tilgodehavende, står vi fritt til å stoppe videre utsendelser. Vi står også uansett fritt til ikke å sende lister til hvem som helst, uten begrunnelse. Vi kan ikke etterkomme spesielle ønsker om frankering, hverken på utsendelse av objekter eller auksjonslister.

14.           Resultatlister følger med utsendelsen av objekter, de blir også sendt til budgivere uten tilslag. Alle budgivere får dessuten en oversikt som viser egne avgitte bud, hva som ble tilslagsbeløpet på disse objektene, og om du da har fått tilslaget eller ikke.

15.           Nummerering: Hvis ikke annet er oppgitt, brukes NK-nr. for Norge, Facit for Sverige, AFA for Danmark, øvrige Norden og Europa. Vi bruker bindestrek for å angi frimerkenumre fra og med, til og med: Med 740-44 menes fra og med nr. 740 til og med 744. Når vi skriver f.eks. 340/42/45 mener vi de tre numrene 340, 342 og 345. 

16.           Objekter selges for A/S Granto og/eller andre innleverere.