A/S GRANTO                                                                                                                                                           Telefon 90 69 45 13

Box 2484 Strømsø                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                               

3003  DRAMMEN, Norge                                                                                                                             granto@online.no

                                                                                                                                                                                                 www.granto.no     

 

 

 

NB! Dette er til orientering innleveringsbetingelser som gjaldt tidligere. All innlevering er nå stoppet –

Vi tar ikke lenger imot innleveringer for kommisjonssalg. Vi tar intet ansvar for mulige forsendelser til oss!

 

Betingelser som gjaldt tidligere for objekter til salg ved skriftlige auksjoner hos A/S Granto:  

 

Grantos auksjoner er kun skriftlige.

 

Budgivere kan gi bud ned til 80 % av utrop på alle objekter (om de ikke er satt til ”Fast pris”)..

 

Det beregnes provisjon av innleverer (varierende satser), og 10 % av kjøper, alt av tilslagssummen før porto og omkostninger.

 

Objektene er vanligvis filatelirelaterte, men andre typer objekter kan også vurderes.

 

Innlevering/innsendelse av objekter skjer kun etter avtale.

Granto står fritt til, uten begrunnelse, å avslå å ta med objekter på auksjonene, likeledes fritt til å endre tekstbeskrivelser og/eller utropspris på objekter.

 

Hver innlevering må ha minst 750 kr. i samlet utrop, hvert av objektene skal ha et utrop på minst 75 kr.

(Det kan avtales lavere summer, men i så fall økes provisjonssatsene).

 

Provisjons-satsen(e) varierer ut fra utropets størrelse på hvert objekt, og i tillegg avhenger de(n) av vårt arbeide med klargjøring av de innleverte objektene.

 

Satsene er i utgangspunktet (beregnes for hvert enkelt objekt når det er flere objekter i en innlevering): 

 

            10 % for objekter med utrop over 2.500 kr.           

            15 % for objekter med utrop 500-2.500 kr.           

            20 % for objekter med utrop 200-500 kr.

            25 % for objekter med utrop 100-200 kr.  

            30 % for objekter med utrop under 100 kr.

 

Dette er et utgangspunkt som benyttes når objektene leveres ferdige til registrering, og er klargjorte for utsendelser. (Kfr. nærmere orientering på side 2). Minimumsprovisjon er 25 kr. pr. solgte objekt.

 

Etter innlevering får innleverer en liste over de registrerte objektene. Når auksjonskatalogen er klar, sendes denne, sammen med liste som viser objektene og deres utropsnummer på denne auksjonen.

 

Etter hver auksjon (ev. når ettersalgsperioden er slutt) får innleverer en egen liste for solgte objekter. Her vises oppnådd salgspris/provisjon, og en oversikt som viser eventuelle resterende, usolgte objekter på innleveringen.

 

Ettersalgsperioden er normalt 2-3 uker.

Oppgjør for solgte objekter skjer før neste auksjon (normalt 6-8 uker etter forrige auksjonsdag). Oppgjøret utgjør salgssum (= tilslagssum eksklusive provisjon for kjøper, utlagt porto/frakt og omkostninger), med fradrag av provisjonen, og ev. fradrag for returporto dersom usolgte objekter blir returnert til innleverer. 

 

Disse betingelsene kan endres uten varsel, men endringene vil ikke gjelde for allerede innleverte og godkjente objekter.

 

 

(Kfr. side 2 og 3 for mer info/betingelser).


 

 

INNLEVERTE OBJEKTER – Beskrivelse/utropspris/provisjon

Innleverer skal spesifisere/lage en beskrivelse for hvert objekt. Denne skal festes til hvert objekt, eller på egen liste med nummer/merking tilsvarende som på objektene. Det kan gjerne foreslås utropspris, men denne bør settes realistisk. Eksempelvis praktiserer vi i utgangspunktet en utropspris på ca. 50 % på objekter prissatt i Norgesktalogen, 20-40 % av Afa for Norden, og 10-30 % for øvrige land, men selvsagt sterkt avhengig av sjeldenhet, kvalitet osv. For lots og samlinger brukes 10-15 % av katalogverdi (uten medregnet massevare!!), avhengig av land, kvalitet osv. Et lavt utrop genererer forøvrig ofte større interesse, og flere bud!

 

Har du en ”haug” med objekter som ikke er sortert/spesifisert/identifisert, må dette gå ut som en ”rotelot” e.l. Sett opp en noenlunde, kort beskrivelse av innholdet, og foreslå gjerne en utropspris. (En identifisering, verdisetting, sortering/splitting, klargjøring og pakking av slike innleveringer av oss  medfører et stort arbeide, og ville føre til en urealistisk høy provisjon). Husk at det du skal selge skal generelt ha interesse for andre, og dekket et behov eller manko. Ville du selv ha kjøpt dette, og til hvilken pris?

 

Hver linje med beskrivelse i katalogen kan være på inntil ca. 64 tegn (inkl. mellomrom). Første linje skal for Norge starte med NK- nr. eller "hovedtypen" av objektet, f.eks. Postkort, Lot brev osv. Bortsett fra Norge og rotelots/realisasjoner, skal landenavnet stå først (S/DK/SF/GB, ellers hele navnet). Ev. kfr. våre auksjonslister. Beskrivelsene skal være nøkterne, det aksepteres ikke "oppskrytte" eller feil beskrivelser, kundene skal ikke "lures"! Stempler: Kvaliteten beskrives på beste måte, uten påstand om prakt, lux e.l. Samlinger: Beskrives med land/område, andel nyere/eldre/bedre objekter, mye/lite massevare etc. Katalogverdi (uten massevare) bør oppgis. Sjekk gjerne våre lister for eksempler på hvordan tekstene settes opp.

 

 

PROVISJONS-SATSER

Utgangspunktene for de oppgitte provisjons-satsene er: Objektene er ferdig sortert, pakket/emballert slik at de uten videre kan legges sammen med andre objekter i en forsendelse. Det skal være med en tekst/beskrivelse som kan benyttes direkte, ev. være utgangspunktet for registrering. Tekst i katalogen kan være på inntil 2 linjer, og det forutsettes ingen bilder/kopier. Husk at en ”ryddig” innlevering gjør at provisjons-satsene blir lave!

 

Provisjons-satsene økes når vi må sortere, slå opp i kataloger/finne ut av hva objektene er, korrigere for direkte feil beskrivelse etc., når det ønskes/blir tekst ut over 2 linjer, vi må pakke om/lage egen emballasje, og når det skal være med bilder i katalogen eller på vår nettside. (Satsene økes med 2,5 %-poeng for katalogbilde inkludert nettbilde, 1,5 %-poeng dersom det kun brukes nettbilde).

Vi forbeholder oss rett til å slå sammen eller splitte objekter, endre utropspris, øke provisjons-satsene når registrering og/eller utsendelse medfører ekstra arbeide ut over grunnlaget for satsene, eller uten begrunnelse å avslå å ta med objekter.

 

 

REGISTRERING / OVERSIKTER / RAPPORTER

Hver innlevering registreres med et unikt Innleveringsnummer. Hvert objekt gis et eget Lager-nummer. Disse numrene følger objektene ev. over flere auksjoner.  Objektene må være mottatt senest 1 måned etter siste avsluttede auksjon for å komme med på den  neste.

 

Etter innlevering får innleverer en liste som viser: Hvor objektet blir plassert i auksjonskatalogen (land/type/gruppe), utropspris, hvilken provisjon det skal regnes på hvert enkelt objekt, og registrert tekst/beskrivelse som vil stå i katalogen. Denne listen  er samtidig et grunnlag for korrektur og kontroll, og det kan eventuelt gjøres endringer innen den fristen som blir oppgitt. Endelig liste, hvor også det Utropsnummeret objektet får i auksjonskatalogen er med, sendes sammen med auksjonskatalogen når denne er klar.

 

Etter hver auksjon, ev. når ettersalgsperioden er slutt, får innleverer en oversikt over solgte objekter med oppnådd salgspris/provisjon, og en oversikt som viser eventuelle resterende, usolgte objekter på innleveringen. Her blir det også oppgitt/bekreftet videre håndtering av objektene.

 

 

USOLGTE OBJEKTER

Objekter som ikke selges på første auksjon tas automatisk med på 2 følgende auksjoner Utropsprisen reduseres med 10-20 % for hver følgende auksjon. Usolgte objekter etter 3 auksjoner blir returnert. Objektene kan godt være med på ytterligere auksjoner, men dette må avtales på forhånd. Utropsprisen skal da reduseres med (minst) 10 % hver gang det er med. Ved retur belastes innleverer for returporto/frakt, men ingen andre kostnader. (Trekkes ev. fra oppgjør).


 

DIVERSE

Alle innleverte objekter blir oppbevart og behandlet på beste og tryggeste måte av Granto, men risikoen bæres av innleverer inntil objektet er solgt og betalt. (Regnes som innleverers eiendom inntil da, og forutsettes dekket av dennes innbo- eller spesialforsikring).

 

I mange tilfeller kjøper vi også objekter/lots (og selger disse for egen regning). Dette skjer ofte når man har en uspesifisert "haug" med alt mulig, et bo e. l., og man selv ikke har lyst eller anledning til å ta  arbeidet med sortering, oppsplitting, beskrivelser, pakking o.s.v. Den avtalte pris blir da overført omgående ved mottagelse av objektene. Ev. kan vi ta imot et større bo etc. og gjennomgå, sortere, pakke osv. alt sammen og selge for innleverer – normalt over flere auksjoner. I slike tilfeller avtales en fast %-provisjon for alt som selges, og objekter kan da få en utropspris på under 50 kr. Oppgjørstidspunkter avtales på forhånd. (I slike tilfeller brukes normalt  en 50/50-deling).

 

Uansett hvis du vurderer å selge materiell (enten til oss eller via våre auksjoner) eller lurer på noe - ta kontakt, og vi vil forsøke så godt det lar seg gjøre å komme med råd, vink og vurdering for det du måtte ønske å selge  -  men ikke send oss noe materiell hvis det ikke er avtalt på forhånd!